Collectief beheer in 2014

Op 1 april 2014 gaat het beheerseizoen voor SNL weer van start. Het collectief beheerplan voor weidevogelbescherming dat daarvoor gebruikt wordt is bijna voltooid. Na 15 februari gaat de provincie Utrecht het plan beoordelen en daarna zal GS het plan vaststellen. Het besluit wordt rond 15 maart verwacht.

De SNL-regeling loopt nog door tot en met 2015. In principe kan het beheerplan jaarlijks worden aangepast. Later dit jaar zal de provincie bekend maken of ook voor dat jaar nog aanpassingen mogelijk zullen zijn. Wij gaan er echter van uit dat ook dit jaar omstreeks begin september weer een openstellingsbesluit genomen zal worden. Deelnemers aan de SNL-regeling en leden van Ark & Eemlandschap worden voorafgaand aan de intekenperiode geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken.

Uitrijden Ruige Stalmest

Met ingang van dit jaar is het niet meer mogelijk het uitrijden van Ruige Mest te melden via het eLoket (voorheen DR-Loket). Beheerders die Ruige Mest uitstrooien moeten dit in het vervolg melden bij de Polderregisseur die is aangesteld in het desbetreffende deelgebied. Klik hier voor meer informatie over het melden van uitrijden van deze mest.

Aanwijzingen voor beheer

Het beheer dient te worden uitgevoerd op basis van de eisen die gesteld worden in het kader van de SNL-regeling. Raadpleeg zo nodig de SNL brochure of kijk voor meer informatie op de websites van het Ministerie van EZ of van IPO. De NVWA is verantwoordelijk voor controle op de uitvoering.

Tijdens het seizoen krijgt u ook een aantal malen bezoek van de één van onze Polderregisseurs. Zij zien ook toe op de juiste uitvoering van het beheer en op de registratie op stalkaarten, perceelkaarten etc. De Polderregiseurs geven ook advies. Overleg daarom met hen als u twijfels heeft over de juiste aanpak van het beheer. Zij kunnen ook adviseren over de mogelijkheid om beheer aan te passen en extra maatregelen te treffen als er werkzaamheden nodig zijn op een moment dat er nog veel vogels afhankelijk zijn van de desbetreffende percelen (Last Minute-beheer).

Administratieve Wijzigingen

Het is van groot belang om alle administratieve wijzigingen direct te melden bij Dienst Regelingen. Dat geldt bijvoorbeeld bij overdracht aan een andere beheerder of wanneer er aministratieve wijzigingen zijn in de registratie van uw bedrijf en er een anders Bedrijfs Registratienummer (BRS-nummer) wordt toegekend. Geef, nadat u de registratie hebt gemeld bij Dienst Regelingen de nieuwe gegevens ook door aan het GCE.

Afdracht

Evenals de afgelopen twee jaar vragen wij ook in 2014 van alle beheerders een bescheiden afdracht. Dat is nodig omdat niet alle kosten worden vergoed door de provincie. Met het geld kunnen wij onder andere knelpunten in het beheer kunnen oplossen. De afdracht is ongewijzigd vastgesteld op €1,00 per hectare.